• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I Ustalenia wstępne

Sklep Baler.pl prowadzony jest przez firmę ISS.
Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczenie usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który określa:
1) Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz klientów sklepu Baler,
2) Zasady korzystania ze sklepu przez jej klientów
3) Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Baler usługi elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
4) Wszystkie ceny towarów podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT o ile jest należny (cena brutto). Ceną obowiązującą w każdej sprzedaży jest cena wskazana przy towarze w chwili
złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzenia do nich zmian. 5)
Zmiany cen nie rzutują na umowy zawarte z Zamawiającym przed zmianą cen.
5) Informacje o towarach nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego oraz za usuwanie i blokowanie
e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Zamawiającego.
7) Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować róznice pomiędzy wizualizacją towaru na komputerze Zamawiającego a rzeczywistym wyglądem towaru.
8) Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ umieszczone na stronie sklepu stanowią wyłączną własność sprzedawcy. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z
ninejszym Regulaminem bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedawcy.
9) W ramach prowadzenia sklepu sprzedawca jest uprawniony do zamieszczania reklam oraz innych treści komercyjnych.
10) Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, by korzystanie ze sklepu było jak najbezpieczniejsze. Niemniej Sprzedawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym
z korzystaniem ze sklepu tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do sklepu Baler przez osoby trzecie, co może wywoływac nieprzewidziane zmiany funkcjonowania sklepu Baler.

 

II Definicje

1) Zamawiający – osoba zawierająca ze Sprzedawcą na odległość umowę w ramach sklepu Baler, w zakresie nabycia towaru .
2) Sprzedawca – firma ISS z siedzibą w Opolu przy ul. 1 Maja 28d, prowadzona na podstawie wpisu numer 33690 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta,
3) Sklep Baler – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.baler.pl
4) Umowa – umowa sprzedaży towaru na odległość (drogą elektroniczną) zawarta pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Baler.
5) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Baler.
6) Towar – przedmiot lub przedmioty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie Baler.
7) Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza. Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą.
8) Konto – konto Nabywcy w Sklepie Baler, na którym są gromadzone dane podane przez Nabywcę oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Baler .
9) Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Baler, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego towary, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości towarów.

 

III Kontakt ze Sklepem

1) Adres Sprzedawcy: ul. 1 Maja 28d, 45-355 Opole
2) Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@baler.pl
3) Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 65 1950 0001 2006 0013 8629 0001
4) Zamawiający może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

 

IV Wymagania techniczne

1) Do korzystania ze Sklepu Baler, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Baler oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci internet i wyposażone w standardową przeglądarkę stron internetowych
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

 

V Informacje ogólne

1) Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia – w tym przerwy – w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Zamawiającego.
2) Przeglądanie asortymentu Sklepu Baler nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Zamawiającego na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Baler możliwe jest albo po założeniu
Konta zgodnie z postanowieniami regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.
3) Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Zamawiającego składa się cena za towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Zamawiający jest
informowany na stronach Sklepu Baler w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową.
4) Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także
o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, zostanie podana w Sklepie Baler w opisie towaru.
5) Korzystający ze Sklepu Baler zobowiązany jest do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
b) korzystania ze Sklepu Baler w sposób niezakłócający jego funkjconowania,
c) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu Baler niezamówionej informacji handlowej
d) korzystania ze Sklepu Baler w sposób nieuciążliwy dla innych
e) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu Baler do użytku własnego.

 

VI Zakładanie Konta w Sklepie Baler

1) Aby założyć Konto w Sklepie Baler, należy wypełnić formularz rejestracji.
2) Założenie Konta w Sklepie Baler jest bezpłatne.
3) Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 

VII Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Towaru, wybrać
rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Towaru), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

VIII Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.Zamawiający może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Towaru:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem sklepu
2. Zamawiający może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
e. Płatność kartą płatniczą.
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu Baler.

 

IX Wykonanie umowy sprzedaży

1) Zawarcie Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie internetowym.
2) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do
realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Zamawiającemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Zamawiającego, która
zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Zamawiającego powyższej
wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
3) W przypadku wyboru przez Zamawiającego:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży – w przeciwnym razie transakcja zostanie anulowana, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.
4) Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Zamawiającego podczas
składania Zamówienia.
5) A W przypadku zamówienia towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
6). Początek biegu terminu dostawy towaru do Zamawiającego liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy,
7) W przypadku wyboru przez Nabywcę odbioru osobistego towaru, towar będzie gotowy do odbioru przez Zamawiającego w terminie wskazanym w opisie towaru. O gotowości towaru do odbioru Zamawiający
zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
8) W przypadku zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy z podanych terminów.
9) Początek biegu terminu gotowości towaru do odbioru przez Zamawiającego liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
10) Dostawa towarów odbywa się na terenie Polski oraz wybranych innych państw.
11) Dostawa towarów do Zamawiającego jest odpłatna, chyba że Umowa stanowi inaczej. Koszty dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Zamawiającemu
na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Zamawiającego woli związania się Umową.

 


X Prawo odstąpienia od umowy

1) Zamawiającemu będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego przysługuje prawo odstępienia od Umowy.
2) Zamawiający który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający wszedł w posiadanie
towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie towaru.
3) Aby skorzystać z prawa odstąpienia Zamawiający musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem)
4) Dla zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy, aby Zamawiający wysłał do Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem
terminu odstąpienia od Umowy.
5) W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu wszystkich otrzymanych od niego kosztów płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem innego niż najtańszy sposób
oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o jego decyzji dotyczącej wykonania
odstąpienia od Umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument nie poniesie
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub czasu dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
7) W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający powinien odesłać lub przekazać zakupiony towar na adres Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował
Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle towar przed upływem 14 dni. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru w takim przypadku.
8) Zamawiający odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9) Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi,
sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


XI Reklamacja i gwarancja


1) Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.
2) W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Zamawiający ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca,
strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
3). Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4) Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
5) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Zamawiającym jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Zamawiającego uznał za uzasadnione

 

XII Dane osobowe w Sklepie internetowym


1) Administratorem danych osobowych Nabywców zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca, który przetwarza je na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.
U. z 2014 r. poz. 1182) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 Nr 1 z 2016 r.) (dalej RODO)
Dane osobowe Nabywców zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego przetwarzane są w celu realizacji Umowy, a jeżeli Zamawiający wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym
oraz informacyjnym dotyczących oferty Sklepu internetowego, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w celach
wskazanych w zdaniu poprzednim na podstawie art. 6 ust. 1 lit, a), b) i f) RODO.
2) Dane osobowe Klienta Sprzedawca może udostępniać:
a) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Zamawiającego przesyłek wysyłanych w wykonaniu Umowy lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem;
b) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Umowy;
c) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Zamawiającego
d) podmiotom, z których usług Sprzedawca korzysta przy ich przetwarzaniu, w tym agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez Sprzedawcę działań marketingowych i
reklamowych.3) Dane osobowe Zamawiających nie będą przez Sprzedawcę przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
4) Dane osobowe Zamawiających będą przechowywane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Umowy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy,
dane te będą przechowywane na czas ich realizacji, natomiast w przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody Klienta, do czasu cofnięcia zgody.
5) Na podstawie RODO Zamawiającego przysługują następujące prawa dotyczące jego danych osobowych:
a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
F) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Podanie danych osobowych Zamawiającego ącego jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do zawarcia Umowy w ramach Sklepu Baler. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia utworzenie
konta w Sklepie Internetowym. Nie dotyczy to przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych i informacyjnych, które dokonywane są tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od Umowy.

 

XIV Postanowienia końcowe


1) Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Nabywcę z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
4) Zamawiający ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
6) Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Sklepu Baler, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi w ramach Sklepu Baler należy zgłaszać na adres elektroniczny: sklep@baler.pl
7) W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep Baler korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Zamawiającego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Zamawiający może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub
informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Baler. Korzystanie przez Zamoawiająceg z przeglądarki,
której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Zamawiającego oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Zamawiającego.
8) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Nabywcy będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.